Cha đẻ của maglite
12/01/2015

Trang bị chỉ có tài năng của mình, quyết tâm của mình và sự tôn kính của mình cho công việc khó khăn, Tony Maglica đặt ra trong việc theo đuổi giấc mơ Mỹ khi ông thành lập Mag Instrument vào năm 1955. Khi ông đã thiết kế và sản xuất một sản phẩm cách mạng hóa ngành công nghiệp, ông nhận ra rằng giấc mơ đầy đủ. Trong việc theo đuổi của hắn liên tục của công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng, thiết kế và dịch vụ khách hàng để đưa họ trở lại, ông Maglica đã tìm thấy một chiến lược không chỉ.Trang bị chỉ có tài năng của mình, quyết tâm của mình và sự tôn kính của mình cho công việc khó khăn, Tony Maglica đặt ra trong việc theo đuổi giấc mơ Mỹ khi ông thành lập Mag Instrument vào năm 1955. Khi ông đã thiết kế và sản xuất một sản phẩm cách mạng hóa ngành công nghiệp, ông nhận ra rằng giấc mơ đầy đủ. Trong việc theo đuổi của hắn liên tục của công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng, thiết kế và dịch vụ khách hàng để đưa họ trở lại, ông Maglica đã tìm thấy một chiến lược không chỉ.Trang bị chỉ có tài năng của mình, quyết tâm của mình và sự tôn kính của mình cho công việc khó khăn, Tony Maglica đặt ra trong việc theo đuổi giấc mơ Mỹ khi ông thành lập Mag Instrument vào năm 1955. Khi ông đã thiết kế và sản xuất một sản phẩm cách mạng hóa ngành công nghiệp, ông nhận ra rằng giấc mơ đầy đủ. Trong việc theo đuổi của hắn liên tục của công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng, thiết kế và dịch vụ khách hàng để đưa họ trở lại, ông Maglica đã tìm thấy một chiến lược không chỉ.Trang bị chỉ có tài năng của mình, quyết tâm của mình và sự tôn kính của mình cho công việc khó khăn, Tony Maglica đặt ra trong việc theo đuổi giấc mơ Mỹ khi ông thành lập Mag Instrument vào năm 1955. Khi ông đã thiết kế và sản xuất một sản phẩm cách mạng hóa ngành công nghiệp, ông nhận ra rằng giấc mơ đầy đủ. Trong việc theo đuổi của hắn liên tục của công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng, thiết kế và dịch vụ khách hàng để đưa họ trở lại, ông Maglica đã tìm thấy một chiến lược không chỉ.